Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Met het depot van deze Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te De lier, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.3 Afspraken met personeel binden Paintball Supplies BV niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Paintball Supplies BV schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voor-waarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
1.5 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Paintball Supplies BV een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegen-woordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Paintball Supplies BV slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Paintball Supplies BV is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is zestig dagen.
2.2 De geoffreerde prijzen dienen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Paintball Supplies BV verrichte werkzaamheden en leveringen worden –tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld- gefactureerd op basis van nacalculatie.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering cq uitvoering van een gedeelte tegen een overeen-komstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door Paintball Supplies BV opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Paintball Supplies BV zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
2.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voor-behouden.
2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Paintball Supplies BV gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeen-komst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Paintball Supplies BV kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren .
2.9 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Paintball Supplies BV het recht heeft aan opdracht-gever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
2.10 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 9 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Paintball Supplies BV worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Paintball Supplies BV is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Paintball Supplies BV kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht-bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Paintball Supplies BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuit-voerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht-gever.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Paintball Supplies BV schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Paintball Supplies BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Paintball Supplies BV zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 3.6 Paintball Supplies BV is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke op-dracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werk-zaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
4.2 De door Paintball Supplies BV te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Paintball Supplies BV.
4.3 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeen gekomen.
4.4 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
4.5 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt Paintball Supplies BV zich het recht voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
4.6 Alle leveringstijden worden door Paintball Supplies BV steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Paintball Supplies BV eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
4.7 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.8 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Paintball Supplies BV, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander on verminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.9 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Paintball Supplies BV kennis geeft, onverminderd het recht van Paintball Supplies BV om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren, cq de opdracht alsnog uit te voeren.Opdracht-gever kan vorderen dat Paintball Supplies BV omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Paintball Supplies BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Paintball Supplies BV het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdracht-gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussen-komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade-vergoeding. Het geen door opdrachtgever aan Paintball Supplies BV verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.12 Ten onrechte aan Paintball Supplies BV geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdracht-gever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.13 Paintball Supplies BV is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Paintball Supplies BV een goede of efficiente uitvoering van de opdracht bevordert.
4.14 Indien Paintball Supplies BV goederen of gegevens (al dan niet door Paintball Supplies BV vervaardigd of samen-gesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Paintball Supplies BV gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Paintball Supplies BV ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.15 De bijvoeging "circa" geeft de opdrachtgever het recht 2.5 % meer of minder te leveren.
4.16 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van Paintball Supplies BV door de ter beschikking-stelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.
4.17 Paintball Supplies BV verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.18 Indien tijdens de uitvoering van een door Paintball Supplies BV aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Paintball Supplies BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Paintball Supplies BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Paintball Supplies BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemers-organisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Paintball Supplies BV door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Paintball Supplies BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
5.2 Ingeval van langer durende overmacht zal Paintball Supplies BV daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Paintball Supplies BV het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Paintball Supplies BV is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijk-heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.
6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 6.3 Opdrachtgever zal alle door Paintball Supplies BV voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Paintball Supplies BV in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of Paintball Supplies BV kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.4 Indien Paintball Supplies BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Paintball Supplies BV de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
6.5 Paintball Supplies BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
7.1 Paintball Supplies BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag dat voor Paintball Supplies BV met de opdracht gemoeid is. Met name aanvaardt Paintball Supplies BV geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade, indien de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd.
7.2 Opdrachtgever is gehouden Paintball Supplies BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Paintball Supplies BV instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.4 Adviezen worden door Paintball Supplies BV naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.5 Paintball Supplies BV aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Paintball Supplies BV verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
8.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Paintball Supplies BV-voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Paintball Supplies BV zouden worden onttrokken.
8.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Paintball Supplies BV de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Paintball Supplies BV zal cederen. Opdrachtgever verleent Paintball Supplies BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
8.4 Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden mogen door opdrachtgever op de goederen geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
8.5 Paintball Supplies BV is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Paintball Supplies BV niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van ? 500,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
9.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare munt.
9.2 Indien in een langere credietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de rente berekend.
9.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Paintball Supplies BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00
9.4 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 1 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Paintball Supplies BV het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Paintball Supplies BV te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Paintball Supplies BV aanleiding ziet zulks te verlangen.
10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Paintball Supplies BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Paintball Supplies BV.